• sklep@neetmoda.com
 
  • Dzisiaj darmowa dostawa od 99 pln

  • 0

Polityka prywatnosci

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatnosci Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza ze nie jest ona zrodlem obowiazkow dla Uslugobiorcow lub Klientow Sklepu Internetowego. Polityka prywatnosci zawiera przede wszystkim zasady dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plikow cookies oraz narzedzi analitycznych. 
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za posrednictwem Sklepu Internetowego jest ArtBud z siedziba w Bedzinie,zwana dalej Administratorem i bedaca jednoczesnie Uslugodawca Sklepu Internetowego i Sprzedawca.
1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane sa przez Administratora zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO lub Rozporzadzenie RODO. Oficjalny tekst Rozporzadzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupow jest dobrowolne. Podobnie zwiazane z tym podanie danych osobowych przez korzystajacego ze Sklepu Internetowego Uslugobiorce lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzezeniem dwoch wyjatkow: (1) zawieranie umow z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatnosci danych osobowych niezbednych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedazy lub umowy o swiadczenie Uslugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mozliwosci zawarcia tejze umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jezeli osoba, ktore dane dotycza chce zawrzec dana umowe z Administratorem, to jest zobowiazana do podania wymaganych danych. Kazdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiazki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikajacym z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa nakladajacych na Administratora obowiazek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiag podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemozliwi Administratorowi wykonanie tychze obowiazkow. 
1.5. Administrator doklada szczegolnej starannosci w celu ochrony interesow osob, ktorych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycza, a w szczegolnosci jest odpowiedzialny i zapewnia, ze zbierane przez niego dane sa: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celow i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celow, w jakich sa przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umozliwiajacej identyfikacje osob, ktorych dotycza, nie dluzej niz jest to niezbedne do osiagniecia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposob zapewniajacy odpowiednie bezpieczenstwo danych osobowych, w tym ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utrata, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoca odpowiednich srodkow technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzgledniajac charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolnosci osob fizycznych o roznym prawdopodobienstwie i wadze zagrozenia, Administrator wdraza odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywalo sie zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem i aby moc to wykazac. Srodki te sa w razie potrzeby poddawane przegladom i uaktualniane. Administrator stosuje srodki techniczne zapobiegajace pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesylanych droga elektroniczna. 
1.7. Wszelkie slowa, wyrazenia i akronimy wystepujace w niniejszej polityce prywatnosci i rozpoczynajace sie duza litera (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usluga Elektroniczna) nalezy rozumiec zgodnie z ich definicja zawarta w Regulaminie Sklepu Internetowego dostepnym na stronach Sklepu Internetowego.
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spelniony jest co najmniej jeden z ponizszych warunkow: (1) osoba, ktorej dane dotycza wyrazila zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wiekszej liczbie okreslonych celow; (2) przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strona jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dzialan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez Administratora lub przez strone trzecia, z wyjatkiem sytuacji, w ktorych nadrzedny charakter wobec tych interesow maja interesy lub podstawowe prawa i wolnosci osoby, ktorej dane dotycza, wymagajace ochrony danych osobowych, w szczegolnosci gdy osoba, ktorej dane dotycza, jest dzieckiem.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga kazdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatnosci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uslugobiorcow i Klientow Sklepu Internetowego przez Administratora sa wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatnosci - w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 
3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.1. Kazdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzialan podejmowanych przez danego Uslugobiorce lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykladowo jezeli Klient decyduje sie na dokonanie zakupow w Sklepie Internetowym i wybierze odbior osobisty zakupionego Produktu zamiast przesylki kurierskiej, to jego dane osobowe beda przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedazy, ale nie beda juz udostepniane przewoznikowi realizujacemu przesylki na zlecenie Administratora. 
3.2. Administrator moze przetwarzac dane osobowe w Sklepie Internetowym w nastepujacych celach, na nastepujacych podstawach, w okresach oraz w nastepujacym zakresie: 
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedazy lub umowy o swiadczenie Uslugi Elektronicznej lub podjecie dzialan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem w/w umow Artykul 6 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia RODO (wykonanie umowy)
Dane sa przechowywane przez okres niezbedny do wykonania, rozwiazania lub wygasniecia w inny sposob zawartej umowy. Zakres maksymalny: imie i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowosc, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzialalnosci/siedziby (jezeli jest inny niz adres dostawy). 
W wypadku Uslugobiorcow lub Klientow nie bedacych konsumentami Administrator moze przetwarzac dodatkowo nazwe firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Uslugobiorcy lub Klienta.
Podany zakres jest maksymalny - w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy. 
Marketing bezposredni Artykul 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Dane sa przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dluzej jednak niz przez okres przedawnienia roszczen w stosunku do osoby, ktorej dane dotycza, z tytulu prowadzonej przez Administratora dzialalnosci gospodarczej. Okres przedawnienia okreslaja przepisy prawa, w szczegolnosci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczen zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedazy dwa lata).
Administrator nie moze przetwarzac danych w celu marketingu bezposredniego w przypadku wyrazenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobe, ktorej dane dotycza. Adres poczty elektronicznej
Marketing Artykul 6 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane sa do momentu wycofania zgody przez osobe, ktorej dane dotycza na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imie, adres poczty elektronicznej
Wyrazenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedazy Artykul 6 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia RODO
Dane przechowywane sa do momentu wycofania zgody przez osobe, ktorej dane dotycza na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiag rachunkowych Artykul 6 ust. 1 lit. c) Rozporzadzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowosci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)
Dane sa przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazujacymi Administratorowi przechowywanie ksiag podatkowych (do czasu uplywu okresu przedawnienia zobowiazania podatkowego, chyba ze ustawy podatkowe stanowia inaczej) lub rachunkowych (5 lat, liczac od poczatku roku nastepujacego po roku obrotowym, ktorego dane dotycza). Imie i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia dzialalnosci/siedziby (jezeli jest inny niz adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Uslugobiorcy lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczen jakie moze podnosic Administrator lub jakie moga byc podnoszone wobec Administratora Artykul 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia RODO
Dane sa przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dluzej jednak niz przez okres przedawnienia roszczen w stosunku do osoby, ktorej dane dotycza, z tytulu prowadzonej przez Administratora dzialalnosci gospodarczej. Okres przedawnienia okreslaja przepisy prawa, w szczegolnosci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczen zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedazy dwa lata). Imie i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowosc, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzialalnosci/siedziby (jezeli jest inny niz adres dostawy).
W wypadku Uslugobiorcow lub Klientow nie bedacych konsumentami Administrator moze przetwarzac dodatkowo nazwe firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Uslugobiorcy lub Klienta.
4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4.1. Dla prawidlowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umow Sprzedazy konieczne jest korzystanie przez Administratora z uslug podmiotow zewnetrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obslugujacy platnosci). Administrator korzysta wylacznie z uslug takich podmiotow przetwarzajacych, ktorzy zapewniaja wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spelnialo wymogi Rozporzadzenia RODO i chronilo prawa osob, ktorych dane dotycza. 
4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie nastepuje w kazdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatnosci odbiorcow lub kategorii odbiorcow - Administrator przekazuje dane wylacznie wtedy, gdy jest to niezbedne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbednym do jego zrealizowania. Przykladowo, jezeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie beda przekazywane przewoznikowi wspolpracujacemu z Administratorem. 
4.3. Dane osobowe Uslugobiorcow i Klientow Sklepu Internetowego moga byc przekazywane nastepujacym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow: 
4.3.1. przewoznicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, ktory korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesylka pocztowa lub przesylka kurierska, Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoznikowi, spedytorowi lub posrednikowi realizujacemu przesylki na zlecenie Administratora w zakresie niezbednym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi. 
4.3.2. podmioty obslugujace platnosci elektroniczne lub karta platnicza - w przypadku Klienta, ktory korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu platnosci elektronicznych lub karta platnicza Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obslugujacemu powyzsze platnosci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbednym do obslugi platnosci realizowanej przez Klienta. 
4.3.3. dostawcy systemu ankiet opiniujacych - w przypadku Klienta, ktory zgodzil sie na wyrazenie opinii o zawartej Umowie Sprzedazy, Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczajacemu system ankiet opiniujacych zawarte Umowy Sprzedazy w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbednym do wyrazenia przez Klienta opinii za pomoca systemu ankiet opiniujacych. 
4.3.4. dostawcy uslug zaopatrujacy Administratora w rozwiazania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umozliwiajace Administratorowi prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i swiadczonych za jego posrednictwem Uslug Elektronicznych (w szczegolnosci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarzadzania firma i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzialajacemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbednym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsza polityka prywatnosci.
4.3.5. dostawcy uslug ksiegowych, prawnych i doradczych zapewniajacy Administratorowi wsparcie ksiegowe, prawne lub doradcze (w szczegolnosci biuro ksiegowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzialajacemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbednym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsza polityka prywatnosci.
5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
5.1. Rozporzadzenie RODO naklada na Administratora obowiazek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporzadzenia RODO, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a takze o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, ktorej dane dotycza. Majac to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatnosci informacje dotyczace mozliwego profilowania. 
5.2. Administrator moze korzystac w Sklepie Internetowym z profilowania do celow marketingu bezposredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycza zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedazy, czy tez mozliwosci korzystania z Uslug Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym moze byc np. przyznanie danej osobie rabatu, przeslanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokonczonych zakupach, przeslanie propozycji Produktu, ktory moze odpowiadac zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub tez zaproponowanie lepszych warunkow w porownaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzje, czy bedzie chciala skorzystac z otrzymanego w ten sposob rabatu, czy tez lepszych warunkow i dokonac zakupu w Sklepie Internetowym.
5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przegladanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy tez poprzez analize dotychczasowej historii dokonanych zakupow w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby moc jej nastepnie przeslac np. kod rabatowy. 
5.4. Osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo do tego, by nie podlegac decyzji, ktora opiera sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywoluje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposob istotnie na nia wplywa.
6. PRAWA OSOBY, KTOREJ DANE DOTYCZA
6.1. Prawo dostepu, sprostowania, ograniczenia, usuniecia lub przenoszenia - osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegolowe warunki wykonywania wskazanych wyzej praw wskazane sa w art. 15-21 Rozporzadzenia RODO. 
6.2. Prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie - osoba, ktorej dane przetwarzane sa przez Administratora na podstawie wyrazonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporzadzenia RODO), to ma ona prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, ktorej dane przetwarzane sa przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposob i trybie okreslonym w przepisach Rozporzadzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczegolnosci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. 
6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw - z przyczyn zwiazanych z jej szczegolna sytuacja - wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisow. Administratorowi w takim przypadku nie wolno juz przetwarzac tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec interesow, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotycza, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezposredniego - jezeli dane osobowe sa przetwarzane na potrzeby marketingu bezposredniego, osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania dotyczacych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwiazane z takim marketingiem bezposrednim.
6.6. W celu realizacji uprawnien, o ktorych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatnosci mozna kontaktowac sie z Administratorem poprzez przeslanie stosownej wiadomosci pisemnie lub poczta elektroniczna na adres Administratora wskazany na wstepie polityki prywatnosci lub korzystajac z formularza kontaktowego dostepnego na stronie Sklepu Internetowego. 
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) sa to niewielkie informacje tekstowe w postaci plikow tekstowych, wysylane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzajacej strone Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy tez na karcie pamieci smartfona - w zaleznosci z jakiego urzadzenia korzysta odwiedzajacy nasz Sklep Internetowy). Szczegolowe informacje dot. plikow Cookies, a takze historie ich powstania mozna znalezc m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
7.2. Administrator moze przetwarzac dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzajacych ze strony Sklepu Internetowego w nastepujacych celach:
7.2.1. identyfikacji Uslugobiorcow jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, ze sa zalogowani;
7.2.2. zapamietywania Produktow dodanych do koszyka w celu zlozenia Zamowienia;
7.2.3. zapamietywania danych z wypelnianych Formularzy Zamowienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
7.2.4. dostosowywania zawartosci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Uslugobiorcy (np. dotyczacych kolorow, rozmiaru czcionki, ukladu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiajacych sposob korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzajacych Sklep Internetowy poprzez anonimowa analize ich dzialan (np. powtarzajace sie wizyty na okreslonych stronach, slowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowan, takze wtedy kiedy odwiedzaja oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
7.3. Standardowo wiekszosc przegladarek internetowych dostepnych na rynku domyslnie akceptuje zapisywanie plikow Cookies. Kazdy ma mozliwosc okreslenia warunkow korzystania z plikow Cookies za pomoca ustawien wlasnej przegladarki internetowej. Oznacza to, ze mozna np. czesciowo ograniczyc (np. czasowo) lub calkowicie wylaczyc mozliwosc zapisywania plikow Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak moze to miec wplyw na niektore funkcjonalnosci Sklepu Internetowego (przykladowo niemozliwym moze okazac sie przejscie sciezki Zamowienia poprzez Formularz Zamowienia z uwagi na niezapamietywanie Produktow w koszyku podczas kolejnych krokow skladania Zamowienia).
7.4. Ustawienia przegladarki internetowej w zakresie plikow Cookies sa istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plikow Cookies przez nasz Sklep Internetowy - zgodnie z przepisami taka zgoda moze byc rowniez wyrazona poprzez ustawienia przegladarki internetowej. W braku wyrazenia takiej zgody nalezy odpowiednio zmienic ustawienia przegladarki internetowej w zakresie plikow Cookies.
7.5. Szczegolowe informacje na temat zmiany ustawien dotyczacych plikow Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegladarkach internetowych dostepne sa w dziale pomocy przegladarki internetowej oraz na ponizszych stronach (wystarczy kliknac w dany link):
w przegladarce Chrome
w przegladarce Firefox
w przegladarce Internet Explorer
w przegladarce Opera
w przegladarce Safari
w przegladarce Microsoft Edge
7.6. Administrator moze korzystac w Sklepie Internetowym z uslug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firme Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Uslugi te pomagaja Administratorowi analizowac ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane sa w ramach powyzszych uslug w sposob zanonimizowany (sa to tzw. dane eksploatacyjne, ktore uniemozliwiaja identyfikacje osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maja charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraja cech identyfikujacych (danych osobowych) osoby odwiedzajace strone Sklepu Internetowego. Administrator korzystajac z powyzszych uslug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak zrodla i medium pozyskania odwiedzjacych Sklep Internetowy oraz sposob ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urzadzen i przegladarek z ktorych odwiedzaja strone, IP oraz domene, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, plec) i zainteresowania.
7.7. Mozliwe jest zablokowanie w latwy sposob przez dana osobe udostepniania Google Analytics informacji o jej aktywnosci na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu mozna zainstalowac dodatek do przegladarki udostepniany przez firme Google Inc. dostepny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 
7.8. Administrator moze korzystac w Sklepie Internetowym z uslugi Piksel Facebooka dostarczanej przez firme Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usluga ta pomaga Administratorowi mierzyc skutecznosc reklam oraz dowiadywac sie, jakie dzialania podejmuja odwiedzajacy sklep internetowy, a takze wyswietlac tym osobom dopasowane reklamy. Szczegolowe informacje o dzialaniu Piksela Facebooka mozesz znalezc pod nastepujacym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 
7.9. Zarzadzanie dzialaniem Piksela Facebooka jest mozliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
8. POSTANOWIENIA KONCOWE
8.1. Sklep Internetowy moze zawierac odnosniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejsciu na inne strony, zapoznac sie z polityka prywatnosci tam ustalona. Niniejsza polityka prywatnosci dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.